របៀបបញ្ចូលលុយតាមរយៈគ្រីបតូ BinanceTH, Bitkub, Bitazza ងាយស្រួលបញ្ចូលលុយ លុយចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ

* សំខាន់៖ អ្នកត្រូវតែផ្ទេរកាក់គ្រីបតូ។ រួមទាំងថ្លៃផ្ទេរប្រាក់ផងដែរ។

បើមិនដូច្នោះទេលេខនឹងមិនត្រូវគ្នា។ ហើយអ្នកនឹងមិនទទួលបានឥណទាននៅក្នុងប្រព័ន្ធទេ។ (ប្រាក់លើសអាចផ្ទេរបាន ប៉ុន្តែមូលនិធិមិនពេញលេញមិនអាចផ្ទេរបានទេ)